مقدمه

شبکه های اجتماعی، سرویسهای آنالینی میباشند که ارتباط بین افراد را تسهیل می بخشند و به اشتراک گذاری اطلاعات، عالیق و ارتباط بین دوستان را در محیطی مجازی فراهم میآورند. این شبکهها دارای برخی ویژگیهای اصلی و فرعی میباشند که امکان ایجاد پروفایل، آپلود تصویر شخصی، ارتباط دوستی، ارسال پست و نظرات را میتوان از ویژگیهای اصلی این شبکه ها تلقی نمود. در این سند به بررسی امکانات شبکه اجتماعی آپا پرداخته و آن را با شبکه های اجتماعی مطرح حال حاضر مورد مقایسه قرار میدهیم.

امکانات شبکه اجتماعی

ایجاد نام کاربری

پروفایل

تنظیمات

دوستان

جستجو

پست

نظرات

اعلام موافقت

اشتراک گذاری پست

اخبار

دانلود

کاربران آنلاین