تعرفه سئو برای قرارگیری در صفحات اول گوگل بسته به کلمه متفاوت است و به صورت اتعلامی خواهد بود.

50% از هزینه در ابتدای پروژه و 50%دوم پس از قرارگیری در صفحات اول دریافت خواهد شد.